چشم انداز شرکت بنا نیکا پاک بر مبنای اجرای تخصصی ساختمان با رویکرد معماری پایدار، زیبایی شناسی و مقاوم سازی قرار دارد. ماموریت ما ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط زیست شهروندان است که این مهم در سایه تجربه و تخصص ویژه با استفاده از تیم مدیریتی، طراحی و اجرایی فارغ التحصل از دانشگاه های معتبر ایران، آلمان و امریکا تحقق می یابد.